Ubytovací řád

Chalupa pod Hůrkami

I.

1. Ubytovací řád je povinen dodržovat každý, kdo je na chalupě ubytovaný. Všichni ubytovaní jsou povinni se seznámit s ubytovacím řádem Chalupy pod Hůrkami.

2. K ubytování musí být každý ubytovaný řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen ihned po příchodu předložit občanský průkaz, popř. cestovní pas.

3. Ubytování je poskytováno úplatně. Cena za ubytování je stanovena na základě ceníku nebo dohodou obou stran a potvrzena podpisem na „ubytovacím lístku“.

4. Úhradu za ubytování, ubytovací poplatky a služby je ubytovaný povinen zaplatit při nástupu po odečtení zálohy hově, není – li dohodnuto jinak.

5. Při nástupu ubytovaný skládá vratnou kauci ve výši 5.000 Kč. Z této kauce má právo pronajímatel při ukončení pobytu odečíst případné škody způsobené nájemcem.

6. Pokud host nenastoupí pobyt ve sjednaný den, zaniká mu nárok na sjednané ubytování bez náhrady.

7. Při odjezdu je ubytovaný povinen uhradit spotřebu energie.

8. Podpisem ubytovaného (dále jen „host“) na ubytovacím lístku je mezi hostem a provozovatelem chalupy uzavřená smlouva o ubytování podle zákona č.89/2012 Sb., za podmínek stanovených- viz. níže.

 

II.

1. ZÁKAZ kouření v celém ubytovacím objektu!

2. Zákaz pobytu domácích a jiných zvířat

3. Do apartmánu je možný vstup pouze po přezutí do domácí obuvi.

4. K chalupě je možno přijíždět vozidly pouze po přístupové cestě a parkovat na určených místech.

5. Host plně zodpovídá za způsobené škody.

6. Při ztrátě klíčů je host povinen plně uhradit náklady spojené s výměnou zámků.

7. Provozovatel neodpovídá hostu za škody, které nezavinil.

8. Bez jakýchkoliv průtahů oznámit potřebu provedení oprav v ubytovacích prostorách. Bezodkladně oznámit     poškození nebo škodu, kterou host způsobil.

9. V době od 22:00 do 6:00 je host povinen dodržovat noční klid.

10. Host je plně zodpovědný za děti.

11. Zákaz rozdělávání ohně mimo vyhrazené ohniště.

12. Host je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je host hrubým       způsobem poruší, má provozovatel právo ubytování okamžitě ukončit bez nároku hosta na vrácení poplatků       za pobyt.

 

 

Všem hostům přejeme příjemný pobyt a spoustu pěkných zážitků.

 

 

Pronajímatel:

 

Václav Slípek

Tel.: 723 344 903